Skævinge Kulturhus

Regler og Rammer for brug af musikøvelokalet

 

Generelt

Øvelokalet på Føllegård er etableret af foreningen Føllegård Alive som har fået tilkendt brugsretten over lokalet af kommunen. Der er altså kun medlemmer i Øvelokalegruppen under Føllegård Alive som har adgang til øvelokalet.

 

Optagelse i Øvelokale-gruppen / Godkendelse af nye bands

Det er Føllegård Alive’s bestyrelse som godkender bands (og solisters) optagelse i Øvelokale-gruppen. Det er som udgangspunkt kun bands der kan optages i øvelokale-gruppen (er der ledige tider kan solister også få adgang indtil evt. bands ønsker denne tid)

Godkendelsen til optagelse i Øvelokalegruppen bygger på en helhedsvurdering af bandets tilhørsforhold til Skævinge og Føllegård Alive.

 

Årskontingent, brugergebyr og opstartsgebyr

Alle medlemmer i bands der benyttet øvelokalet skal være medlem i Føllegård Alive og betale årskontingent på lige fod med alle andre medlemmer i foreningen. Årskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Derudover skal alle bandmedlemmerne også betale et bruger gebyr på 250kr/år. Dette brugergebyr fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og går primært til at dække indkøb og udgifter i forbindelse med øvelokalet.

Hver nyt band skal betale et samlet opstartsgebyr på 500kr/band for at købe sig ind i det fælles udstyr. Det er en engangbetaling som ikke refunderes.

 

Yderligere forpligtelser  (Optræde for Føllegård Alive + Arbejdsdag)

Som en del af betalingen for benyttelse af øvelokalet forpligter bands’ne sig til at optræde gratis ved et Føllegård Alive arrangement om året med det repetoire / udstyr de nu engang råder over.

Alle bandmedlemmer forventes ligeledes til at deltage i den evt. årlige arbejdsdag.

Det forventes også at man indimellem hjælper til ved diverse arrangementer i løbet af året.

 

Bandleder / Kontaktperson

Hver band skal udpege en bandleder til at varetager evt. kommunikationen med de andre bandledere og bestyrelsens kontakt person. Til dette benyttes blandt andet en lukket Facebook gruppe. Det er også bandlederens ansvar at sørge for at bandet overholder disse Regler og Rammer for brug af øvelokalet herunder at alle bandmedlemmer betaler årskontingent og bruger gebyr.

Bestyrelsens kontaktpersonen er Henning Andersen som kan kontaktes på henning@andersen.ms.

 

 

 

Ekskluderings procedure

Et band der ikke overholder disse Regler og Rammer for brug af øvelokalet kan ekskluderes fra øvelokalegruppen af bestyrelsen. I så fald ændres koderne på nøgleboksene så de ikke længere har adgang. Der træffes så aftale om afhentning af evt. udstyr. Indbetalt kontingent og brugergebyr refunderes ikke i tilfælde af ekskludering.

 

 

Øvetider og fordeling af samme

Der er mulighed for at få faste øvetider i følgende tidsrum:

 

Hverdags aftener frem til kl 23

Lørdag og Søndag før kl 13

 

Hvert band får tildelt et ugentligt fast øve tidsrum. Et band der først er optaget i Øvelokalegruppen og har fået en fast øvedag/tid kan ikke flyttes til en anden øvetid med mindre de selv ønsker det. Ønsker gruppen selv at skifte deres faste øvetid til en der står ledig så kan det ved at informere kontaktpersonen om det. Opstår der en tom øvetid ved at et band flytter tid eller stopper skal det meldes ud til de bands der allerede har en øvetid så de har mulighed for at overtage den. Er der flere bands der er interesseret i den samme tid afgøres det ved lodtrækning hvilket band der får øvetiden. Først når de eksisterende bands har haft mulighed for at overtage en ledig øvetid kan den tilbydes eventuelle nye bands.

Hvis et band ønsker at øve på et andet og ledigt tidspunkt end dets normale faste øvetid skal det meldes ud til de andre bandledere og kontaktpersonen (fx via den lukkede Facebook gruppen efter først til mølle princippet).

 

Nøgler til øvelokale og hovedhus.

Nøgle til hoveddør i Rytmelængen og hovedhuset samt nøgler til øvelokalet opbevares i nøglebokse med kodelås. Koderne må KUN oplyses til bandmedlemmer i godkendte bands og koderne bliver ændret når der sker udskiftning af bands eller bandmedlemmer. Bandlederene skal sørge for at informere om det hvis nogle bandmedlemmer stopper så koderne kan blive ændret!

 

Gæster i øvelokalet.

Øvelokalet er ikke et klublokale for venner og bekendte af bandet så som udgangspunkt er det ikke tilladt at have gæster på besøg. Ønsker man at have nogle få gæster på besøg til en enkelt øver så skal kontaktpersonen informeres på forhånd. Det er ikke nødvendigt at informere om evt. musikere der kommer til ”audition” hos bandet!

 

Opbevaring af instrumenter og udstyr.

Nå skabene uden for øvelokalet er etableret skal, med mindre andet er aftalt bandlederene imellem, alle instrumenter og alt udstyr opbevares i disse skabe når de ikke benyttes således at øvelokalet står tomt og klart til næste band. Fælles PA anlæg osv må selvfølgelig blive stående.

 

Fast installeret PA anlæg

Det i øvelokalet fast installeret PA anlæg tilhører Føllegård Alive og stilles til rådighed for alle bands der benytter øvelokalet. Udstyret må ikke fjernes fra Øvelokalet med mindre det er aftalt med kontaktpersonen.

 

Forsikring

Føllegård Alive har ingen forsikring der dækker musikudstyr i øvelokalet og i skabene så det er brugernes eget ansvar at tegne en evt. forsikring eller sikre sig at deres private forsikring dækker.

 

 

Nødudgang

Der er to døre ind og ud af øvelokalet og ingen af disse døre må blokeres med musik instrumenter eller andet hverken på indersiden eller ydersiden da de fungerer som nødudgange. Observeres det at der står noget og blokerer en af dørene skal det straks fjernes af den første der ser det!

 

Rengøring og oprydning i øvelokalet.

Bandlederene står selv for at organisere oprydning og rengøring af øvelokale og skabe. Den årlige hovedrengøring kan evt. indgå som en af opgaverne på den årlige arbejdsdag.

 

Køb af øl og vand.

I forbindelse med almindelige øvere og interne arrangementer er det tilladt at købe øl og vand i baren til medlemspris 10 kr/stk. Betaling i den dertil fastmonterede pengekasse i baren eller via MobilPay mærket ”ØVL” og navn til Føllegård Alive’s nummer der ligeledes findes i baren.

Brug af scenen i Rytmelængen

Band’sne er meget velkomne til at arrangere koncerter med dem selv på scenen i Rytmelængen hvis de vil prøve deres repetoire af på et publikum. En sådan koncert skal være åbent for alle og følge Føllegård Alive’s interne retningslinier for åbne arrangementer. Disse retningslinier beskriver hvor, hvornår og hvordan der skal annonceres samt om drift af baren med mere.

For ikke at genere naboerne mere end højst nødvendigt må scenen som udgangspunkt ikke benyttes til almindelig øvere. Der kan gøres undtagelser ved særlige omstændigheder som fx sidste øver før en optræden i Rytmelængen eller en vigtig ekstra øver en dag øvelokalet er optaget. I sådanne tilfælde skal kontaktpersonen informeres på forhånd.

 

Aflysning af øvetid hvis arrangementer Rytemlængen

Såfremt der er et arrangement med publikum i Rytmelængen skal øvebandet tåle at der ikke kan kan øves i det tidsrum. Det forekommer sjældent og er begrænset til f.eks. en torsdag fra 20-23 eller 19-21. Det band som kunne blive berørt skal informeres i god tid forinden.

 

Benyttelse af lysanlæg på scenen i Rytmelængen

Hvis lysanlægget benyttes i forbindelse med en øver eller et arrangement så må der ikke ændres på lys-monitorens konfigurationer og lampernes 12 mikroswitches. Det er dog tilladt at ændre på lampernes indstilling såfremt de sættes akkurat tilbage til udgangspunktet umiddelbart efter arrangementet. Da det er et DMX system kan andre lys-styrings enheder tilkobles og det er også ok. Dog må lys-mixeren fortsat ikke pilles ved i konfiguration.

 

Ændring af disse Rammer og Regler for brug af øvelokalet.

Bestyrelsen for Føllegård Alive kan til enhver tid ændre disse regler.

Bestyrelsen Føllegård Alive

25. juni 2017